In Situ | Kočevski les, Aleš Marolt

Kočevski les

Aleš Marolt

Gozdarska in lesnopredelovalna industrija, ki sta bili na Kočevskem vodilni gospodarski sili, sta po osamosvojitvi Slovenije skorajda popolnoma zastali. Leta 2015 je bila zato na pobudo Občine Kočevje ustanovljena družba Kočevski les z namenom spodbujanja in povezovanja regijske gozdarske in lesnopredelovalne dejavnosti. Končni cilj je, da se les kot strateška kočevska surovina predela v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo neposredno na Kočevskem.

Družba je pridobila koncesijo za upravljanje občinskih gozdov ter vzpostavila lesne sušilnice in pripadajoče površine za skladiščenje in manipulacijo. Aktivno sodeluje pri razvoju regijske gozdno–lesne verige in pri ustvarjanju novih delovnih mest. S svojimi partnerji zagotavlja zadostno količino manjvredne lesne biomase kot energenta za izvajanje javne toplotne oskrbe na Kočevskem. Pridobila je certifikata FSC®-C130751 in PEFC™/27-31-42, že v letu 2017 pa z Občino tudi certifikat za najbolj skrbnega lastnika na območju, ki ga pokriva Zavod za gozdove Slovenije. Sodeluje pri razvojnih projektih s področja tehnologij poligeneracije s sinteznim plinom, ki je osnova za goriva in produkte zelene kemije. Stavijo na vrednote, vrednosti in odgovornost do dediščine in okolja, v poslovnem smislu pa na zanesljivost, rast in uspeh.

        Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

       info@kocevski-les.si

       041 413 545